De vergoeding van uw behandelingen en de zorgverzekering

 

Fysiotherapie de Schulpen heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

 

Indien u aanvullend voor fysiotherapie bent verzekerd wordt uw eigen risico van € 385,- niet aangesproken.

 

Mocht u een aandoening hebben die voorkomt op de “Chronische Lijst Fysiotherapie” dan dienen de eerste 20 behandelingen door uzelf of vanuit uw aanvullende verzekering te worden vergoed, waarna de overige behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed.

 

U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw therapie! Wij hanteren wettelijke tarieven voor fysiotherapie.

Meer informatie kunt u vinden bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Het is belangrijk om al bij uw aanmelding uw verzekeringsgegevens aan ons door te geven. Denk aan de naam van de zorgverzekeraar, het polisnummer en uw burgerservicenummer. In verband met de vergoeding is het voor ons van belang te weten of u aanvullend verzekerd bent. 

We zijn bij het intakegesprek verplicht naar een identiteitsbewijs te vragen, wij maken hiervan een kopie voor onze administratie. 

 

Betalingsvoorwaarden van de Fysiotherapie

Zolang u verzekerd bent voor fysiotherapie declareren we de behandelingen rechtstreeks door aan uw Zorgverzekeraar.

Fysiotherapie de Schulpen hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapie( VVP).

 

We declareren aan u indien:

Het maximale aantal behandelingen verbruikt is (dit dient u zelf bij te houden)

U niet verzekerd bent voor fysiotherapie

U niet verschenen bent voor een afspraak, of te laat hebt afgebeld

 

De betalingsvoorwaarden van de Vereniging voor Vrijgestelde Fysiotherapie

De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de Vereniging voor Vrijgestelde Fysiotherapie, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling na de gestelde termijn uit dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden in te schakelen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van cliënt.

 


'We think Differently'