Privacy reglement


Privacy Policy

Het team van Fysiotherapie de Schulpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Schulpen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als fysiotherapeuten binnen het team van Fysiotherapie de Schulpen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden (o.a. declaratieverkeer)

• Uw fysiotherapeutische behandeling,

• De daaraan gekoppelde verslaglegging naar uw behandelend arts en/of huisarts,

• En de patiëntervaringsmetingen met de PREM Fysiotherapie (Qualiview)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Schulpen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam, tussenvoegsel en Achternaam;

• (Zakelijk) Telefoonnummer;

• (Zakelijk) E-mailadres;

• Geslacht

• BSN

• Geboortedatum

• Gegevens huisarts en/of verwijzer

• Medische gegevens, voor zo zover relevant voor uw fysiotherapeutische behandeling.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Schulpen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van uw behandeling + de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na de laatste behandeling.

• Financiële administratie kent een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

• Toegang hebben:

- Uw behandelaar of de waarnemer daarvan, eventuele stagiaires (pas na uw uitdrukkelijke toestemming).

- De boekhouding (is beperkt tot NAW- en financiële gegevens)


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

• Het aanleveren en het onderhoud van praktijksoftware

• Het verzorgen van de (financiële) administratie: de boekhouder krijgt uitsluitend toegang tot NAW gegevens (en via bankafschriften: rekeningnummers) voor zover relevant voor de financiële administratie, hij heeft géén toegang tot medische en andere gegevens!

• QualiView, ivm de patiëntervaringsmetingen met de PREM Fysiotherapie: zij krijgen alleen toegang tot emailadressen – verdere persoonsgegevens blijven geanonimiseerd!

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Fysiotherapie de Schulpen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens het team Fysiotherapie de Schulpen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerker is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen de praktijk

In het bijzijn van patiënten of derden wordt niet over andere patiënten gesproken.

In de behandelruimtes is de privacy voor de patiënten gewaarborgd, de ruimtes zijn allemaal van elkaar afgesloten. Er is van buitenaf geen inkijkmogelijkheid in de behandelruimte.

Binnen de praktijk zijn er afspraken gemaakt om niet zonder toestemming van de patiënt de behandelkamer te betreden.

Indien de patiënt er om vraagt verlaat de fysiotherapeut de behandelruimte tijdens het uit- en om kleden van de patiënt. Binnen de praktijk is geen zichtbare patiënten informatie (bv. overdrachten of informatie in computer) te zien voor derden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Fysiotherapie de Schulpen

 

Leonie Steenmetz

Aranka Vink

Hélène Snijders


'Safety is our First Priority'